Get Adobe Flash player

Otvorené kurzy

Vážení klienti, milí priatelia.

Oznamujeme vám, že na mesiac február až apríl pripravujeme niekoľko otvorených kurzov. Prosím, pozrite si tieto kurzy. Ak budete mať záujem, radi Vás na nich privítame.

1. EFEKTÍVNA ASISTENTKA, TECHNIKA ADMINISTRATÍVY

4. – 5. 3. 2019 – pondelok, utorok        9:00 – 16:00     číslo kurzu = VS: 1012019
 Cieľová skupina Asistenti, asistentky,  pracovníci recepcii, prvého kontaktu s klientom
Cieľ Naučiť sa efektívne riadiť seba a získať sebaistotu v komunikovaní s rôznymi typmi ľuďmi. Asertívne zvládnuť  záťažovú, konfliktnú komunikáciu. Bez chýb viesť administratívu. Orientovať sa v biznis protokole.
PROGRAM 1. DEŇ Úlohy a organizácia moderného sekretariátu, úloha a kompetencie sekretárky – asistentky
Osobnosť asistentky, osobnosť nadriadeného a produktívne vychádzanie s ním
Typológia osobnosti, transakcionálna analýza, úrovne komunikácie
Komunikačná klíma v tíme, komunikačné štýly, bariéry efektívnej komunikácie,
Komunikácia cez telefón, telefonické metódy
Manažment konfliktu, komunikačné štýly, bariéry efektívnej komunikácie
Konflikt, jeho etapy a postup pri zvládania konfliktu
Päť techník – cvičenia ( príklady)
2. DEŇ Písomný styk ako prostriedok utvárania imidžu firmy
Úprava hlavičkového papiera
– odporúčania STN 88 6101 s ohľadom na európske normy
– aplikácia normy v domácom a medzinárodnom písomnom styku
– aplikácia STN vo väzbe na zákon o archívoch a registratúrach
Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov
– úprava písomností podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej normy  ISO EN
– pravidlá písania textových údajov a rozbor zlozvykov v praxi
– jazyková kultúra v písomnostiach a najnovšie zmeny v pravidlách    slovenského pravopisu
Biznis etiketa pri obchodných rokovaniach
Pozdravy, oslovovanie, vizitky, pozvánky, pohostenie
Príprava pracovného rokovania, pracovného obeda a pod. (technicko – organizačné zabezpečenie)
Imidž asistentky
Diskusia
Lektori Doc. Milica Velichová, Adela Makovinská
Cena 220 € bez DPH  264 s DPH  – sme platcami DPHV cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, voda, chlebík..). Obed v cene nie je. Je možné individuálne objednať – pizza, šalát, suschi a pod.(pozri www.suschimushi.skwww.pizzacarla.sk).Objednávku zariadime.

2. Manažér – manažérska komunikácia- RIADENIE A VEDENIE ĽUDÍ

27. a 28. 03. 2019  –  streda, štvrtok  9:00 – 16:00  číslo kurzu = VS:1022019
Cieľová skupina Vedúci
tímov, riadiaci pracovníci, všetci, ktorí chcú zlepšiť svoju komunikáciu
a zručnosti pri vedení ľudí i v bežnom živote
Cieľ: Pripraviť
základy pre rozvojové manažérske moduly. Zistiť svoje silné a slabé
miesta v komunikácii s podriadenými, na rovnocennej úrovni
a s nadriadenými. Získať sebaistotu v komunikovaní problémových vecí,
vyhnúť sa zbytočným chybám. Asertívne zvládnuť  záťažovú, konfliktnú
komunikáciu. Úvodný modul k manažérskemu vzdelávaniu.
PROGRAM
1. deň Sebapoznanie, prečo takto reagujemMôj komunikačný štýl, komunikačný štýl inýchMotivácia a komunikáciaČo motivuje mojich podriadených

Cvičenia motivačnej komunikácie z praxe účastníkov

Typológia tých, čo riadim ( alebo, prečo to niektorí  nepochopili)

Manipulácie v komunikácii

Aktívne počúvanie – kladenie otázok    Cvičenie

Konflikt, spor  – ako riešim konflikty ja ( s kolegom, podriadeným, klientom, pacientom, rodinným príslušníkom, šéfom….)Emocionalita v konflikteKonflikt a manažér (alebo, prečo ma už viac nevytočia)Asertivita, asertívne techniky

Tak teraz neustúpim – ako povedať správne nie

Praktické cvičenie

2. deňCIEĽ: Osvojiť si základné techniky vedenia ľudí. Poznať svoj manažérsky štýl a svoje silné i slabé miesta. Poznať svoje rezervy pre riadení a vedení ľudí.
Môj preferenčný štýl riadeniaKtoré sú nemanažérske postupy, chybyZákon KOBRA a pravidlo BOINGUADLER – dotazník. Vedieť kde robím chyby. Sebauvedomenie si svojho stavu

Príkaz – cvičenie, asertívneho uloženia – prikázania úloh (cvičenia)

Presvedčovanie – oznámenie nepríjemného rozhodnutia (cvičenia, varianty)Zapojenie – techniky zapojenia pracovníka do riešenia problému, jeho zainteresovanie – možnosti motivácieUrobil som chybu, čo s týmPozitívne hodnotenie – SV a negatívna spätná väzba (cvičenia)

Riešenie prípadových štúdií, riešenie prípadov z praxe účastníkov

Lektori Adela
Makovinská
Cena 240 € bez DPH  288 s DPH  – sme platcami DPHV cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, voda, chlebík..). Obed v cene nie je. Je možné individuálne objednať – pizza, šalát, suschi a pod.(pozri www.suschimushi.skwww.pizzacarla.sk ).Objednávku zariadime.

3. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

3.- 4. 4 .2019  – streda, štvrtok 9:00 – 16:00   číslo kurzu = VS: 1032019

Cieľ kurzutréningu Prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo.Ovládať verbálnu i neverbálnu komunikáciu efektívnejšie.Poznať svoje silné i slabé stránky v prezentáciách a vedieť ich využiť vo svoj prospechVedieť vybrať štýl prezentácií s ohľadom na svoje publikum.

Zvládať svoj stres a typické problémové situácie prezentácií.

Vedieť štrukturovať prezentáciu, poznať zásady grafiky prezentácie ..

Cieľová skupina Všetkým, ktorí prezentujú, rokujú, vyjednávajú, predávajú tovar či službu, ale aj lektorujú a prednášajú.
PROGRAM
  2 dni 16 – 18 Vyuč. hodín Úvod – krátke cvičenia – predstavenie sa
Pri analýze a spätnej väzbe prezentácii preberieme:
Analýza publika a vybranie cieľa
Zásady prezentácie, postup, definovanie cieľa v prezentácii
Prirodzená štruktúra prezentácií
Časovanie a segmentácia prezentácií
Príprava materiálu, výber metód a techník
Prezentačné prostriedky – výhody a nevýhody
Jazykové prostriedky v komunikácií
Oslovenie, začiatok prezentácie
Floskuly a klišé
Slovná zásoba
Hlasové prostriedky – farba, sila, výška, melódia, rýchlosť hlasu
Plynulosť, artikulácia
Hlasová únava, hlasová hygiena, tréma
Rečník, prezentátor verzus poslucháč, publikum, rušenie,
Ako zvládať typické problémové situácie
Neverbálna komunikácia
Technická stránka prezentácií , grafika, schémy, obrázky, znaky, symboly – čo áno a čo nie
Cvičenie – vlastná prezentácia v trvaní cca 10-12 minút + 5 minút diskusia s publikom
Vlastná prezentácia (pripravená vopred podľa zadania)
Videonahrávka
Rozbor, analýza – Spätná väzba
Teória bude preberaná počas spätnej väzby
Okrem toho bude zaslaná domáca úloha na cvičenie štylistiky a rétoriky
Počet účastníkov 8 – 9 maximálne
Lektori Adela Makovinská
Cena 240 € bez DPH  288 s DPH  – sme platcami DPHV cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, voda, chlebík..). Obed v cene nie je. Je možné individuálne objednať – pizza, šalát, suschi a pod. (pozri www.suschimushi.skwww.pizzacarla.sk ).Objednávku zariadime.

4. BIZNIS PROTOKOL A SPOL. ETIKETA V  PRAXI MANAŽÉRA

10. 4. 2019  – streda  9:00 – 16:00  číslo kurzu = VS:1042019

Jednodňový kurz s osvedčením. Vhodný pre manažérov, ľudí rokujúcich na vyššej úrovni doma i v zahraničí, pre asistentky a zamestnancov vo verejnej a štátnej správe.
Spoločný pracovný obed s nácvikom stolovania.

 PROGRAM Diplomatický protokol, zásady, pojmy  – len stručne
Biznis protokol – súlad a rozdiel s diplomatickým protokolom
Spoločenská etiketa v praxi, formality:
Poradie osôb, vzdanie úcty – riešenie zasadacieho poriadku, poradia osôb
Pozdravy
Predstavovanie – príprava účastníkov na stretnutia a predstavovanie, postup pri návštevách
Prijímanie návštevy, hostí – postup ( čo pred, čo počas, čo po)
Dary, výber – podávanie
Podpis dohody, protokolu – príprava a samotný priebeh
Spoločenské podujatia, druhy, zásady, organizácia, postup prípravy, riadenie priebehu
Vizitky, pozvánky  – zásady pri písaní a posielaní, postup a možnosti  pozývania
Pracovný obed, večera – rokovací obed  – príprava, menu, zasadací poriadok, organizácia
Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy – na čo dbať
Cena 160 € bez DPH;  192 € s DPH

V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, voda, chlebík, ovocie..).

Miesto konania: priestory HMA, s.r.o., Prokopova 15, Bratislava – prednášková miestnosť na poschodí

Začiatok: prezentácia 8:30 h; prednáška – tréning 9:00 hod.

ORGANIZAČNÉ  INFORMÁCIE

 

Načítavam kalendár...

captcha