Get Adobe Flash player

EFEKTÍVNA ASISTENTKA

Miesto konania: Miletičová 21,  821 08 Bratislava

( v prípade zmeny miesta konania vás budete včas informovať)

číslo kurzu = VS: 2024004

Cena: 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: Podľa záujmu* trvanie dva dni 9:00 – 16:00

dva dni – čas   9:00 – 16:00

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Cieľová skupina Asistenti, asistentky, pracovníci recepcii, prvého kontaktu s klientom. Ale tiež tí, ktorí zabezpečujú pracovné stretnutia a rokovania, pripravujú podklady a materiály a aj samostatne vybavujú agendu.
Cieľ : Osvojiť si základné techniky vedenia ľudí. Poznať svoj manažérsky štýl a svoje silné i slabé miesta. Poznať svoje rezervy pri riadení a vedení ľudí.
PROGRAM ▪ Úlohy a organizácia moderného sekretariátu, úloha a kompetencie sekretárky – asistentky.
▪ Osobnosť asistentky, osobnosť nadriadeného a produktívne vychádzanie s ním.
▪ Typológia osobnosti, štýly a úrovne komunikácie.
▪ Komunikačná klíma v tíme, bariéry efektívnej komunikácie.
▪ Komunikácia cez telefón, telefonické metódy.
▪ Konflikt, jeho etapy a postup pri zvládania konfliktu.
▪ Manipulácie v komunikácii.
▪ Techniky aktívneho počúvania.
▪ Päť asertívnych techník – cvičenia ( príklady).
▪ Písomný styk ako prostriedok utvárania imidžu firmy.
▪ Úprava hlavičkového papiera
– odporúčania STN 88 6101 s ohľadom na európske normy,
– aplikácia normy v domácom a medzinárodnom písomnom styku,
– aplikácia STN vo väzbe na zákon o archívoch a registratúrach.
▪ Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov
– úprava písomností podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej normy ISO EN,
– pravidlá písania textových údajov a rozbor zlozvykov v praxi,
– jazyková kultúra v písomnostiach a najnovšie zmeny v pravidlách slovenského pravopisu.
▪ Biznis etiketa pri obchodných rokovaniach.
▪ Pozdravy, oslovovanie, vizitky, pozvánky, pohostenie.
▪ Príprava pracovného rokovania, pracovného obeda a pod. (technicko – organizačné zabezpečenie)
▪ Imidž asistentky
Diskusia
Lektori doc. Ing. Ľudmila Velichová, Adela Makovinská
Cena 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH.
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  v neobmedzenom množstve, desiata – chlebík resp. bageta, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.