Get Adobe Flash player

Informácie

Obsah programu
1. Komunikácia a vedenie ľudí – efektívny vedúci tímu   VS:101 – dvojdňový kurz

1. deň: Manažérska komunikácia

 • Typológia osobností, sebadiagnostika – poznanie svojich silných stránok
 • Agresivita, pasivita – submisivita
 • Manipulačné techniky – manipulačné taktiky
 • Asertivita, asertívne kontramanipulačné techniky
 • Využitie neverbálnej komunikácie v praxi
 • Riešenie situácií z praxe účastníkov, cvičenia

2. deň: Vedenie ľudí

 • Príkaz – cvičenie, asertívneho uloženia – prikázania úloh (cvičenia)
 • Presvedčovanie – oznámenie rozhodnutia (cvičenie)
 • Zapojenie – techniky zapojenia pracovníka do riešenia problému, jeho zainteresovanie – možnosti motivácie
 • Podnecovanie – koučovanie, techniky vedenia k samostatnosti (cvičenia)
 • Delegovanie – (cvičenia)

Riešenie prípadových štúdií, riešenie prípadov z praxe
Lektorka: Adela Makovinská

2. Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa v praxi  VS:102 – jednodňový kurz s osvedčením.

Vhodné aj ako nadstavba kurzu „Manažér“. Spoločný pracovný obed s nácvikom stolovania.

 • Diplomatický protokol – základy. ( Poradie, prednosti, zásady)
 • Biznis protokol – súlad a rozdiel s diplomatickým protokolom
 • Spoločenská etiketa v praxi, formality
 • Prijímanie návštevy, prijímanie hostí (postup, zásady)
 • Pozdravy, predstavovanie, oslovovanie, podanie ruky
 • Vizitky, pozvánky, dary, výber – podávanie
 • Spoločenské podujatia, druhy, zásady, organizácia
 • Pracovný obed, večera – rokovací obed – praktická ukážka stolovania, hlavné zásady
 • Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy
 • Oblečenie pre pánov a dámy na pracovné a spoločenské stretnutia.

Lektorka: Adela Makovinská

3. Konflikt nie je problém – ako komunikovať v záťažovej situácií  VS:103 – dvojdňový kurz,

určený všetkým, ktorí chcú získať lepšie komunikačné zručnosti pre záťažové situácie

1. deň: Sebapoznanie, prečo takto reagujem

2. deň: Konflikt, asertivita a praktické cvičenia

I. Komunikácia, sebapoznanie

 • Typológia osobnosti a komunikácia
 • Prenos informácií, chyby komunikácie
 • Typy komunikácie
 • Neverbálna komunikácia, diagnostikovanie
 • Štýly komunikácie
 • Konflikt – spor
 • Manipulácia v komunikácii

II. Konflikt, asertivita, asertívne riešenie konfliktu

 • Asertívne techniky – kontramanipulácie
 • Konflikt a asertivita
 • Cvičenia asertívneho zvládania problémových z prípadov z praxe
 • Spätná väzba – odstraňovanie chýb
 • Komunikačné hry a cvičenia – budú zaradené počas celého kurzu podľa jednotlivých tém

Lektorka: Adela Makovinská

Absolventka UK Bratislava – odbor:
– Pedagogická psychológia (1978)
– Špeciálna pedagogika ( 1983)
– Európsky manažment (1998)

Pracovala ako učiteľka, riaditeľka školy, riaditeľka odboru Ministerstva školstva SR. Viac ako 20 rokov popri zamestnaní pracovala ako poradca pre diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenskú etiketu.
Absolvovala niekoľko sociálnych a trénerských manažérskych výcvikov. Od roku 1995 sa venuje lektorovaniu v oblasti komunikačných zručností, manažérskych zručností a protokolu. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti riešenia konfliktných situácií, vedenia ľudí a prezentačných zručností.
T.č. pôsobí v súkromnej vzdelávacej firme AMConsulting ako riaditeľka (11 rokov). Firma má 16 odborníkov pre vzdelávanie a poradenstvo.
Externe spolupracuje s firmami, verejnou a štátnou správou pri príprave významných akcií, rokovaní a zahraničných návštev.