Get Adobe Flash player

Normalizovaná úprava písomností – aktuálne zmeny v STN

Miesto konania: Gerulatská 2, Bratislava – Rusovce (v prípade zmeny miesta konania budete informavaní)

Číslo kurzu = VS: 2024005

Cena: 60 € na osobu bez DPH – 72 € na osobu s DPH – sme platcami DPH.

Termín: 29.4.2024 – štvrtok, od 8:30 prezentácia, od 9:00 – 13:00 hod. seminár – prednáška

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Cieľová skupina: Administratívni pracovníci vo verejnej, štátnej službe, asistenti, asistentky, právnici, office manageri, úradníci, administratívni pracovníci pre všetky úrovne riadenia podnikov a organizácií. Všetci, ktorí si chcú zlepšiť schopnosť úpravy písomnosti.

  Dôvody dodržiavania noriem Každá odoslaná písomnosť (aj e-mail) je vizitkou nielen pisateľa, ale odzrkadľuje aj úroveň práce organizácie, v mene ktorej sa písomnosť píše a odosiela. Získate schopnosť upravovať písomnosti podľa platných jazykových a technických noriem.
Dodržiavaním noriem rešpektujete pravidlá slovenského pravopisu i technické pravidlá písania a úpravy textových i číselných údajov v normami danej alebo praxou osvedčenej ustálenej podobe.
Používaním predtlače hlavičkového papiera pri písaní externých listov sa môžete viac sústrediť na samotný obsah a cieľ, ktoré písomnosť sleduje.
Dodržiavaním pravidiel účelnej úpravy textu zvýšite nielen čitateľnosť textu, ale aj jeho lepšie porozumenie adresátom/adresátmi.
Správnym uvádzaním formálnych náležitostí písomností zvýšite kvalitu manipulácie s nimi a jazykovú kultúru písomných prejavov v tradičnom poštovom i elektronickom styku.
Obsah seminára od 1. 12. 2023 vstúpila do platnosti revízia STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností a STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy;
prezentácia jednotných pravidiel písania interpunkčných znamienok, skratiek, značiek, číslic, čísel a ich členenia, číselných zostáv, tabuliek, obrázkov a schém v dokumentoch a prezentácia základných pravidiel úpravy e-mailov;
prezentácia pravidiel formálnej úpravy textu úradných, obchodných a osobných listov v tuzemskom i zahraničnom styku;
typografia (písanie odsekov, zvýrazňovanie textu, písanie oddielov);
e-mailová komunikácia;
praktické cvičenia.
Lektorka a spoluautorka revízie doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
Cena 60 € bez DPH – 72 € s DPH – sme platcami DPH. Pri prihlásení 4 a viac osôb z jednej firmy cena 55 € bez DPH na osobu. V cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora a malé občerstvenie.

Nie je možné poskytnúť normu, nakoľko nie je dovolené ju rozmnožovať. Môžete si ju však zakúpiť na   shop_pdf@normoff.gov.sk

Uzávierka prihlášok na kurz je 12.4.2024.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.