Get Adobe Flash player

Organizácia a priebeh kurzov, tréningov

Interaktívna forma vzdelávania zameraná na posilňovanie kompetencií zamestnancov predovšetkým v oblasti medziľudských zručností, riadenia, sebariadenia, komunikácie tak, aby boli schopní plne využiť svoj potenciál v pracovnom kontexte.

 Čo je typické pre náš prístup?

  • praktická využiteľnosť osvojených poznatkov a zručností: kladieme dôraz na využiteľnosť poznatkov a zručností vzhľadom na pracovnú prax účastníkov;
  • interaktívnosť programu: naša metodika integruje teóriu a praktický nácvik;
  • variabilita prístupu: príkladom našej dobrej praxe je vedenie tréningu jedným alebo dvoma lektormi – účastníci si tak môžu konfrontovať rôzne prístupy a majú k dispozícii širší repertoár v rámci modelového učenia;
  • sebariadenie v procese učenia: veľký priestor a pozornosť venujeme tomu, aby si účastníci sami stanovovali ciele učenia a priebežne reflektovali svoju cestu k ich naplneniu – naprieč všetkými tréningami sa tak u účastníkov posilňuje aj schopnosť sebariadenia (self-managementu);
  • koučovací prístup: skúsenosti a odbornosť našich lektorov umožňujú využívať na zvýšenie efektivity učenia postupy koučovania a supervízie;
  • komplexnosť: tréningy sú cielene prepájané s individuálnymi rozvojovými plánmi účastníkov, dajú sa vyskladať tak, aby riešili reálne rozvojové potreby;