Get Adobe Flash player

Prehľad kurzov

Prehľad ponuky vzdelávacích a tréningových kurzov

 • Psychológia predaja – predajný rozhovor
 • Psychológia predaja – tréning zručností
 • Telefonovanie a telepredaj
 • Komunikácia s klientom, zákazníkom
 • Asertívne vystupovanie
 • Efektívna sekretárka, asistentka, recepčná
 • Personálne riadenie a vedenie
 • Nábor a výber nových zamestnancov
 • E-biznis, nové trendy v predaji
 • Ako zvládať konflikty a stres
 • Manažérske trio
 • Časový manažment
 • Efektívne vedenie porád
 • Budovanie tímu
 • Diplomatický protokol, spoločenská etiketa
 • Biznis protokol, spoločenská etiketa
 • Nový štart
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Psychológia predaja – predajný rozhovor Kroky obchodného rokovania, analýza klienta, zákazníka, vyhľadávanie kleinta, nadviazanie prvého kontaktu a vzbudenie dôvery, vedenie obchodného rozhovoru, presvedčenie, pokusné uzatváranie, maximálne využitie signálov kúpy, vysporiadanie sa s námietkami zákazníka a eliminovanie straty obchodu, umenie klásť otázky, stratégia predaja. pre obchodných zástupcov, predajcov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na predaji a prichádzajú do styku so zákazníkom
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Psychológia predaja – tréning zručností Tréning predajných zručností, riešenie prípadových štúdií podľa zamerania formy (tovarové – netovarové komodity), zlepšovanie umenia klásť otázky, zvládať námietky, ovládať uzatváracie techniky pre predajcov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na predaji a prichádzajú do styku so zákazníkom, v prípade netovarových komodít pre obchodných zástupcov bánk, poisťovní a iných firiem
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Telefonovanie a telepredaj Aktívna a pasívna komunikácia cez telefón, dohodnutie stretnutia, zistenie potrieb, vzbudenie záujmu, efektívne vedenie rozhovoru cez telefón pre obchodníkov a všetkých, ktorí komunikujú prostredníctvom telefónu
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Komunikácia s klientom, zákazníkom Verbálna, neverbálna komunikácia, rozpoznávanie štýlov správania, asertívne techniky komunikácie. Analýza klienta, zákaznáka, typy osobností, klientov. Postupy prístupu, zvládanie všetkých úrovní komunikácie s klentom pre všetkých, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s klientmi
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Asertívne vystupovanie Práva, techniky, dialógy. Sebapresadzovanie, využívanie asertívnach práv v obchode, pri práci či v súkromí a zamedzenie manipulácii voči Vám pre manažérov, obchodníkov a iných záujemcov
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Efektívna sekretárka, asistentka, recepčná Tréning rozvíja samostatnosť, motiváciu, schopnosť definovať ciele, určovať priority, porozumieť klientom, budovať imidž firmy, eleiminovať zlodejov času a rušivé vplyvy pre sekretárky, asistentky a recepčné, ktoré chcú lepšie reprezentovať svojho nadriadeného, či firmu
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Personálne riadenie a vedenie Personálne postupy, procedúry, uvoľňovanie ľudí z organizácie, etika a psychológia procesu, postup podľa legislatívy, riešenie prípadov, priebeh pohovorov, organizačné chovanie zamestnanca, triedenie uchádzačov, metódy – formy, vedenie pohovorov pre majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov, vedúcich a pracovníkov personálnych útvarov – RĽZ
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Nábor a výber nových zamestnancov Každý účastník sa na tréingu naučí metodiku náboru a výberu zamestnancov. Získa vedomosti a zručnosti s definíciou potreby nového pracovného miesta, kritériá pre zamestnanca a postup, ktorý Vám zabezpečí výber vhodných ľudí vo vlastnej réžii pre majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov, vedúcich a pracovníko a personalistov
Kurz Prínos Pre koho je určený?
E-biznis, nové trendy v predaji Ako dnes využiť elektronické a mobilné technológie na predaj svojich tovarov, komunikáciu so zákazníkom a zvýšiť tým zisk? pre obchodníkov, majiteľov, manažérov a iných záujemcov, ktorí nechcú zmeškať…
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Ako zvládať konflikty a stres Predchádzanie a riešenie konfliktov, precvičovanie zručností asertívneho jednania a sebapresadenia sa, dosiahnuť svoj cieľ a predchádzať nedorozumeniam pre obchodníkov, manažérov a iných záujemcov
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Manažérske trio Komplexný rozvoj osobnosti manažéra, zlepšenie jeho komunikačných a riadiacich zručností a obchodných vzťahov, riešenie časového stresu, delegovanie a vytvorenie samoučiacej sa organizácie pre majiteľov firiem, riaditeľov, manažérov a riadiacich pracovníkov
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Časový manažment Zlepšenie organizácie práce, využitie výkonových, časových rezerv a eliminácia zlodejov času pre obchodníkov, manažérov a iných záujemcov
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Efektívne vedenie porád Identifikácia dôvodov na zvolanie porady, získanie zručností spojených s prípravou a vedením porady, presadzovanie svojich myšlienok, podpora tímu a predchádzanie stretenému času a námahy pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Budovanie tímu Účastníci zistia, ako z jednotlivcov vybudovať efektívnu skupinu, ktorá ťahá za jeden koniec, uvedomia si stupeň jej rozvoja, využitie vlastností jednotlivca pre efektívnu prácu v tíme pre ucelené pracovné skupiny, ktoré chcú zvýšiť svoju výkonnosť a pre novovytvorené pracovné tímy
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Diplomatický protokol, spoločenská etiketa Ako vznikal, zásady, pravidlá. Protokolárne poradie, pozdravy, predstavovanie, oslovovanie, tituly… Vizitky, pozvánky. Príprava a prijímanie hostí. Spoločenské podujatia – druhy, zásady, organizácia, stolovanie. Protokolárne oblečenie, zásady budovania osobného imidžu pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, pre poslancov, pracovníkov štátnej správy
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Biznis protokol, spoločenská etiketa Zásady a postupy biznis protokolu, zhody a odlišnosti s diplomatickým protokolom. Vedenie obchodných rokovaní podľa biznis protokolu. Spoločenská etiketa a biznis. Vizitky, pozvánky. Príprava a prijímanie hostí. Spoločenské podujatia – druhy, zásady, organizácia, stolovanie. Oblečenie manažérky, manažéra na pracovné a spoločenské podujatia. Aproximácia kultúr. pre majiteľov firiem, riaditeľov, manažérov a riadiacich pracovníkov a pre ich asistentky
Kurz Prínos Pre koho je určený?
Nový štart Orientácia v ponuke, podanie inzercie, vyhľadávanie miesta, príprava životopisu, sprievodného listu, príprava na prijímací pohovor. Kvalitné sebapresadzovanie sa. Podpora pozitívneho imidžu. Pre nezamestnaných a všetkých, ktorí menia zamestnanie alebo nastupujú do prvého zamestnania a iných záujemcov

Po ukončení kurzu dostanete CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu